AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.gabori.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal), hírlevél kiküldés és egyes szolgáltatások igénybe vétele kapcsán személyes adatokkal beazonosított Felhasználók önkéntesen megadott adatainak kezelésére és tárolására vonatkozik.

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Nagy Gábor Zsolt egyéni vállalkozó (székhelye: 1192 Budapest, Pannónia út 36. adószám: 67760770-1-43; a továbbiakban: Szolgáltató / Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a Weboldalon. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, amelyről Adatkezelő megfelelő időben értesíti közönségét. Kérdés, észrevétel esetén Adatkezelő megadott elérhetőségein áll rendelkezésre. Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak legteljesebb védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI ÉS ADATAI

Adatkezelővel az gabor@gabori.hu e-mail címen és a +36 20 260 6785-es telefonszámon léphet kapcsolatba az adatkezelővel. Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Név: Nagy Gábor Zsolt egyéni vállakozó
Székhely: 1192 Budapest, Pannónia út 36.
Adószám: 67760770-1-43
E-mail: gabor@gabori.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről Adatkezelő külön értesíti ügyfeleit. Amennyiben adatközlők nem saját személyes adataikat adják meg Adatkezelő részére, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A jelentkezés során megadott személyes adatok kezelése a jelentkezéssel kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót pl. könyvelőt vehet igénybe.

Adatkezelő az érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak

  • helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet
  • adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti

elérhetőségein.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: 0613911400; fax: 0613911410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu ) lehet élni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad Adatkezelő tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Budapest, 2020. január 1.